İçeriğe geç

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU

WE EDUCATION AND BUSINESS CONSULTANCY LTD tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerinizin, sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması ve İngiltere ozelinde uluslararasi üniversite, kolej ve okul önerilerinin sunulması ve başvuruların yapılması ile bu işlemlerin gerektirdiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde; aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz;

WE EDUCATION AND BUSINESS CONSULTANCY LTD AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KANUN”) uyarınca, www.weeducation.co.uk (“We Education”) müşterilerinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması ve 2. maddede belirtilen kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

Bu kapsamda İngiltere ozelinde uluslararasi üniversite, kolej ve okul önerilerinin sunulması ve başvuruların yapılması ve bu işlemlerin gerektirdiği hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel verileri başta olmak üzere, elde edilen başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

  • Ad, soyad, TC kimlik numarası, pasaport numarası veya geçici TC kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet bilgisi, kimlik verileri, fotoğraflar ve ibraz edilen TC Kimlik Kartı, pasaport ya da Ehliyet fotokopisi,
  • Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim verileri,
  • Banka hesap numarası, IBAN numarası gibi finansal veriler,
  • Hizmetlerin değerlendirilmesi amacı ile paylaşılan yanıt ve yorumlar,
  • Çağrı Merkezi ile iletişime geçildiği takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları,
  • Otopark ve vale hizmetinden faydalanılması halinde araç plaka verisi,
  • Web sitesi ve mobil uygulamanın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresim, tarayıcı bilgileri ve rıza ile iletilen tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.weeducation.co.uk adresinde yer alan We Education and Business Consultancy Ltd Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında ve Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları dahilinde işlenmektedir. Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Kanun’un 5/2 ve 6/3 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının karşılanmadığı aşağıdaki hallerde kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imzalanması ile vermiş olduğunuz rıza doğrultusunda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası kapsamında, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında ve Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları dahilinde BCT We Education and Business Consultancy Ltd Grup Şirketleri, Şirket’in iş ortakları, tedarikçileri, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve We Education and Business Consultancy Ltd’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda We Education and Business Consultancy Ltd’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.

İş bu kişiler verilerin toplanmasının hukuki sebebi;

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından (www.weeducation.co.uk) adresinde yer alan We Education and Business Consultancy Ltd Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.